ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสายสมร ลารีนู
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนประจำวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :28 ม.2 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
Telephone :0941420738
Email :saisamornkah@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :