ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเสาวลักษณ์ กาหมาด
ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ
หน้าที่หลัก :พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ที่อยู่ :
Telephone :0836530253
Email :Nangfah 18@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :