ชื่อ - นามสกุล :นายสมาแอ็น ยาประจันทร์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมฯ
ที่อยู่ :
Telephone :095-037831
Email :antmiew@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :