ชื่อ - นามสกุล :นายอาหมีด แสะหลี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ที่อยู่ :
Telephone :087-626289
Email :armead.07@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :