ชื่อ - นามสกุล :นางกาญจนา หนูเจริญ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯวิทย์ศาตร์
ที่อยู่ :
Telephone :084-313128
Email :kanjana920@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ