ชื่อ - นามสกุล :นาวสาวปิยนุช โอมณี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :088-168288
Email :krudadar@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคคลและสำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ