ชื่อ - นามสกุล :นายวิโรจน์ หนูเจริญ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :099-883463
Email :wirote206@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :