ชื่อ - นามสกุล :นายนพดล ผลไชย
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯสังคมฯวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :091-826031
Email :donponchai@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :